Preparing Export...

Minto City Results

Mayor Minto
Nonpartisan

Vote For 1

Precincts Fully: 1 / 1
|
Partially: 0 / 1

Larry Jamieson

Nonpartisan

133

81.60%


Mark W Wilson

Nonpartisan

21

12.88%


Chris Lizakowski

Nonpartisan

9

5.52%


expand write inswrite-in

0

0.00%


Total Votes

163

|
Top

Council Member Minto
Nonpartisan

Vote For 2

Precincts Fully: 1 / 1
|
Partially: 0 / 1

Thomas Sitzer

Nonpartisan

135

47.54%


David Gerszewski

Nonpartisan

50

17.61%


Allen Gerszewski

Nonpartisan

47

16.55%


Keith Shutt

Nonpartisan

28

9.86%


Lee Moran

Nonpartisan

22

7.75%


expand write inswrite-in

2

0.70%


Total Votes

284

|
Top

Park Board Member Minto Park
Nonpartisan

Vote For 3

Precincts Fully: 1 / 1
|
Partially: 0 / 1

Paul Gerszewski

Nonpartisan

135

49.27%


Kelli Slominski

Nonpartisan

76

27.74%


expand write inswrite-in

63

22.99%


Total Votes

274

|
Top